Ruimtelijke klimaatadaptatie

Intensieve interactieve eendaagse cursus – Dinsdag 2 oktober 2018 Utrecht / Woensdag 7 november 2018 Eindhoven Het is inmiddels een gegeven dat extreme neerslag, langere droogtes en hittestress ten gevolge van kli- maatverandering zich ook in Nederland steeds vaker voordoen. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adapta- tie (DPRA) uit 2017 stelt dat in 2021 klimaatadaptatie onderdeel moet [...]

read more

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie – Woensdag 1 november 2017 – Jaarbeurs Utrecht Bodem en grondwater kunnen een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie worden. Dat begint bij het benoemen van waardevolle functies van deze milieucompartimenten, bijvoorbeeld voor landbouw, natuur, kabels en leidingen, opslag van warmte en koude en drinkwaterwinning.

read more

Succesvol uitvoeren van gemeentelijk Energie- en Klimaatbeleid

Eendaagse praktijkcursus – Succesvol uitvoeren van gemeentelijk Energie- en Klimaatbeleid – Donderdag 2 november 2017 – Utrecht Nederland moet CO2 neutraal worden in 2050. De onlangs door minister Kamp gelanceerde Energie Agenda voorziet in een belangrijke regierol voor gemeenten.

read more

Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursussen Drainagetechniek – Donderdag 30 november 2017 – Utrecht / Geodydrologie Donderdag 25 januari 2018 – Utrecht • Bodemprocessen en doorlaatproeven • Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst • Bergingsfactoren en drainafstanden• Uitvoeren van berekeningen aan de hand van praktijkopgaven

read more

Seminar Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet

Seminar Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet – Woensdag 8 februari 2017 – Utrecht Begin 2019 worden 26 afzonderlijke wetten die beoogd zijn onze omgeving te beschermen opgenomen in de Omgevingswet. Het aantal algemene maatregelen van bestuur wordt gereduceerd van meer dan honderd naar vier.

read more

Werken met Sanscrit in de praktijk

Workshop Werken met Sanscrit in de praktijk - Woensdag 8 juni 2016 Utrecht / Woensdag 21 september 2016 Sanscrit is het op internet beschikbaar rekenmodel voor de toepassing van het Saneringscriterium Bodem. Dit saneringscriterium is opgenomen in de Circulaire Bodemsanering van 2009. Het programma Sanscrit dient ter beoordeling van humane, ecologische en verspreidingsrisico’s ten gevolge van [...]

read more

Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet

Seminar – Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet: Woensdag 16 maart 2016 Jaarbeurs – Utrecht • Van 26 bestaande wetten naar één Omgevingswet; zitten we op schema voor 2018? • Meer beleidsruimte voor provincies, waterschappen en gemeenten

read more

Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursus - Geohydrologie: 16 maart 2016 in Utrecht en 14 september 2016 in Eindhoven / Drainagetechniek: 6 april 2016 in Utrecht en 12 oktober 2016 in Eindhoven • Bodemprocessen en doorlaatproeven • Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst • Bergingsfactoren en drainafstanden

read more

Bedrijfsriolering

Intensieve eendaagse cursus - Woensdag 20 mei 2015 Nijmegen Bedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen.

read more

Circulaire economie in de bouw

Intensieve cursus Circulaire economie in de bouw - Donderdag 12 maart Eindhoven / Dinsdag 15 september Utrecht In deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren. De bouwwereld staat daarbij voor een aantal grote uitdagingen:

read more
Page 1 of 712345»...Last »